THƠ của NHÂN VƯƠNG TRỊNH CƯƠNG TẶNG QUỐC LÃO, ĐẠI TƯ ĐỒ ỨNG QUẬN CÔNG ĐẶNG ĐÌNH TƯỚNG năm 1731

0

THƠ CỦA NHÂN VƯƠNG TRỊNH CƯƠNG[2] TẶNG QUỐC LÃO, ĐẠI TƯ ĐỒ, ỨNG QUẬN CÔNG ĐẶNG ĐÌNH TƯỚNG[1]  năm 1731

Phiên âm:

Phác ngọc hồn kim Nhạc giáng thần

Xuất vi nha cự, nhập phan lân

Cung đề trung tín khung thiên tước

Quốc mậu huân du vĩ thế thần

Cùng phát ngạc chiêm Tư Mã tướng

Đông giao hạnh chỉnh Phụng xã cân

Ngũ hồ giác thị cao nhân chí

Ngưỡng vọng do huyền tứ hải dân.

Dịch nghĩa:

Như ngọc ẩn trong đá, như vàng ròng, [ông là] khí thiêng do núi nhạc chung đúc nên

Khi ra ngoài, làm võ tướng sắc bén như nanh vuốt; khi vào trong, làm quan cận thần được vịn vẩy rồng [3].

Có lòng trung tín, do phúc của mình, được hưởng tước trời cao

Công lao mưu mô đóng góp nhiều cho đất nước [ông là] chỗ thế thần vẻ vang

Đất cực bắc lấy làm lạ lùng được nhìn thấy tướng mạo quan Tư mã[4]

Cõi Đông giao may được nâng đỡ tấm khăn của quan Phụng xa[5]

Vẫn biết Ngũ hồ là nơi cao nhân gửi gắm tâm chí[6]

[1] Tham khảo tại  http://hodangvietnam.com.vn/tin-tuc/tieu-su-tien-si-dang-dinh-tuong-108.html

[2] Tham khảo tại  http://bienphongvietnam.vn/lich-su-van-hoa/dlls/1081-fff.html

[3] Ý nói được gần gũi với Chúa

[4] Chỉ việc Đặng Đình Tướng có lần làm quan ở Việt Bắc

[5] Chỉ việc Đặng Đình Tướng có lần làm quan Đô úy ở xứ Đông

[6] Ý nói Đặng Đình Tướng có chí khí cao Thượng như Phạm Lãi xưa, sau khi công thành danh toại đã rút lui về chốn đồng quê, ngao du ngũ hồ…

Share.

About Author

Leave A Reply