Quan Hoàng Triệu tường – chúa Nguyễn Hoàng, thân tộc Nhà Trịnh

0

QUAN HOÀNG TRIỆU TƯỜNG

nguyen-hoang-chua-tien-anh-mhoa

Ở Quý hương có đền Quan hoàng Triệu Tường. Thân thế và công tích của Ngài ra sao? Xin mời đọc và giải mã bản văn này sẽ rõ:
BẢN VĂN QUAN HOÀNG TRIỆU TƯỜNG
Chí càn khôn nổi miền Nam Việt
Xứ Thanh Hoa nhân kiệt địa linh
Có quan Hoàng Triệu giáng sinh
Vào nhà Nguyễn tộc nổi danh tướng tài.
Ngài là con Vua, thứ hai
Đời Lê thái tổ quản cai triều đình
Có nhà họ Mạc bất bình
Vua sai Quan Triệu để hành binh sang
Khi đi tế độ hiên ngang
Khi về đóng đất Tống San, Triệu Tường.
Hay đâu sự lạ phi thường
Hoàng về cho tới Triệu Tường xứ Thanh
Bái Đô còn dấu anh linh
Công Người còn để sử xanh ghi muôn đời.

Việt sử chép đời vua Lê Thái tổ
Đức Nguyễn Kim phò chúa an dân
Sinh quan Hoàng Triệu trung thần
Đã hay kinh sử lại nhuần binh thư
Giận họ Mạc quyết trừ căn thảo
Đáng trung thành giữ đạo Khương Duy
Ra tay huấn luyện binh kỳ
Làm cho họ Mạc khiếp uy nhường tài
Đã nên đấng khôi đai đệ nhất
Dải Hoành Sơn khởi vận Hoàng Đồ
Sắc vàng choi chói ngàn thu
Lầu son phủ tía đế đô muôn đời.

Đất Đại Việt chia Trung Nam Bắc
Khí anh linh đệ nhất thuộc kỳ trung
Đất Thanh Hoa Trời để một dòng
Trời sinh đấng anh hùng cái thế
Triều Lê kỷ có nhà Nguyễn thị
Trời định sinh Đệ nhị Vương quan
Vẻ tốt tươi lá ngọc cành vàng
Tài văn võ đôi đường kiêm vẹn cả
Giận ngụy Mạc quy mô dân xã
Lê quốc quân chỉ hạ cầu tài
Quan Triệu người vâng lệnh bài sai
Đề binh mã ra ngoài Bắc trấn
Vận thần toán bầy binh bố trận
Mạc thế cùng chiếu cuốn thu quân
Nẻo Cao Bằng, Mạc chúa ẩn thân
Ra lệnh chỉ an dân định cảnh
Ca khải tấu triều đình phụng mệnh
Gió đưa lay phút lánh cõi thần tiên
Sổ bia vàng choi chói đề tên
Sắc truy tặng Ngũ môn chủ soái
Lập đền thờ Triệu quan thành ngoại
Biển vàng ban truyền đến hậu lai
Thỉnh Quan giá ngự đền đài
Khuông phù các chư đệ tử đời đời vinh hoa./.
( Theo Giáo sư Ngô Đức Thịnh sưu tầm)

Đọc ký và giả mã các đoạn văn, chúng ta sẽ nhận ra đây chính là Thân thế và Công tích của ngài Nguyễn Hoàng.

Share.

About Author

Leave A Reply