Giới thiệu

QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUỔI TRẺ TRỊNH TỘC VIỆT NAM

13177897_2057024461189708_1136662500984812382_n

NHÂN SỰ CỤ THỂ CỦA HỘI ĐỒNG TUỔI TRẺ TRỊNH TỘC VIỆT NAM

13256475_2057024514523036_1532220848503032996_n

QUYẾT ĐỊNH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUỔI TRẺ TRỊNH TỘC VIỆT NAM

13238922_2057024727856348_6556812285331494461_n